Един пътешественик се загубил в пустинята

Един пътешественик се загубил в пустинята. Дълго се лутал напред-назад без никакъв резултат! Тъкмо загубил всякаква надежда, когато видял в пясъка Вълшебната лампа. Потъркал я и от нея изскочил един дух. Той попитал почтително:
– Какво е твоето желание, господарю?
Клетникът отвърнал:
– Искам да ме заведеш у дома!
Свръхестественото същество кимнало:
– Готово! Хвани ме за ръката и да тръгваме!
И така, двамата закрачили из пясъците. Минал един час, два, три, пет, десет…
Накрая пътешественикът попитал:
– Извинявай много, ама – не може ли да ме заведеш у дома по-бързо?
Духът отвърнал почтително:
– Разбира се, че може, господарю! Щом толкова настояваш – хайде, ще се затичаме!