- Вуте, разбра ли дека Васе го понижили, пратили го да
види откаде излази лебо.
- Е и къде са го пратили?
- Директор на хлебозаводо.


20.05.2015 Евреи