– Вуте, разбра ли дека Васе го понижили, пратили го да
види откаде излази лебо.
– Е и къде са го пратили?
– Директор на хлебозаводо.

20.05.2015 Евреи